3      Montering av cylindrar

 

3.1      Montera cylindrar i dörr med hjälp av dörrhanteraren

 

 

1. Välj Visa/Dörrhanteraren                            CTRL+D

 

2. Välj Anläggning, hus och våningsplan som du skall arbeta med.

  

3. Välj att visa omonterade cylindrar (Dörrhanteraren startar med att visa

    monterade cylindrar, så att du kan se alla cylindrar som sitter i den

    markerade dörren).

 

 

Omonterade cylindrar tas från ett låssystem i taget. Det låssystem som är   markerat i systemhanteraren kommer att visas. Man kan välja vilket låssystem som man ska montera cylindrar ifrån i draglådan.

Du kan visa menyerna för dörrar respektive låssystem överlappande eller

sida vid sida med hjälp av rullgardinsmeny Fönster. (se avsnitt 0.5)

 

4. Välj dörr eller cylinder genom att klicka på önskad rad. Ta dörr och cylinder i   den ordning du själv tycker är naturligast. Vald dörr och cylinder visas med en pil längst till vänster.

 

    Du kan sortera dina dörrar efter t ex dörr Id eller rumsnummer beroende vad

    som passar bäst. Dörrhanterarens layout kan du justera precis som

    Personhanteraren, se avsnitt 5.4.1-5.4.4

 

5. Välj nu den återstående av dörr eller cylinder. Gör det genom att  högerklicka,

    välj Montera.

                

 

 

Nu kommer du att montera den markerade cylindern i den markerade dörren.

Egenskaper visar ytterligare information om dörren

I CAD-versionen av KeyControl kan man också se dörrens placering med hjälp av Visa på Ritning.

Funktionerna Ny och Ta bort beskrivs i avsnitt 3.5 och 3.6 nedan.

 

 

Vid högerklick på cylindern visas nedanstående:                                                                  

 

 

För cylindern kan du med Visa cylinder se den information som finns i systemhanteraren (funktionen öppnar även systemhanteraren och byter system vid behov).

 

 

 

3.2      Montera ur cylindrar med hjälp av dörrhanteraren

 

Funktionen fungerar precis som Montera, förutom att cylindervalet nu skall vara

Monterade.

 

 

Välj dörr och cylinder, högerklicka och Montera ur.

 

I detta fall behöver inte systemhanteraren vara aktiverad.

 

                

3.3      Montera cylindrar i dörr med hjälp av systemhanteraren

 

Alternativt till att använda dörrhanteraren för montering av cylinder kan detta göras från systemhanteraren. Denna funktion kan användas när man monterar ett antal kopior av samma cylinder efter varandra, annars rekommenderas metoden beskriven i avsnitt 3.1

 

En mellanform av dessa funktioner är ”snabbmontering” (CTRL_M) som kan användas om både systemhanteraren och dörrhanteraren är öppna. Funktionsknapp för ”snabbdemontering” finns dock inte. Snabbmontering visas i slutet av avsnitt 3.3

 

1. Välj Visa/Systemhanteraren      CTRL+S

 

2. Markera fliken Cylindrar.

 

3. Markera ett låssystem i det vänstra fältet.

 

Nu visas de cylindrar som hör till det markerade låssystemet i det högra fältet

 

 

4. Markera den cylinder som skall monteras.

 

5. Högerklicka med musen och välj Montering…

Dialogen Cylinder - dörr koppling öppnas

 

 

6. Välj rätt dörr i högra fältet.

Om dörr som cylinder skall monteras i inte finns se 3.3 Skapa dörrar.

 

7. Markera sedan cylinderexemplar i vänstra fältet.

 

Kolumnen Sitter i dörr måste vara blank annars är cylindern redan monterad.

 

Nu tänds knappen Sätt i.

 

8. Klicka på Sätt i.

 

Cylindern är nu monterad.

 

Den valda dörrens beteckning finns nu under rubriken Sitter i dörr i fältet till vänster. Kolumnen cyl. i det högra fältet har fått en stjärna som betyder att dörren har minst en cylinder monterad. De går naturligtvis att montera flera cylindrar i samma dörr.

 

För CAD-varianten av KeyControl finns även en funktion, ”Visa Dörr”

direkt till höger om ”Dörregenskaper”. Denna motsvarar dörrhanterararens funktion ”Visa på Ritning”

 


 

Snabbmontering av cylinder i dörr när både systemhanteraren och dörrhanteraren (med cylinderkopior till höger) är öppna:

 Välj specifik dörr och specifik cylinderkopia, därefter

 

 Administration/Snabbmontering (CTRL_M):

 

 

 

3.4      Montera ur cylinder från dörr med hjälp av systemhanteraren

 

 

Alternativt till att använda dörrhanteraren för att montera ur en cylinder kan detta göras från systemhanteraren. Denna funktion kan användas när man demonterar ett antal kopior av samma cylinder efter varandra. Metoden är speciellt användbar om man skall ta bort alla cylindrar med samma stämpel. I övrigt rekommenderas metoden beskriven i avsnitt 3.2

 

 

 

1. Välj Visa/Systemhanteraren      CTRL+S

 

 

2. Markera fliken Cylindrar.

 

3. Markera ett låssystem i det vänstra fältet.

 

Nu visas de cylindrar som hör till det markerade låssystemet i det högra fältet, se Bild 3:1

 

4. Markera den cylinder som skall monteras ur.

 

5. Högerklicka med musen och välj Montering

 

Dialogen Cylinder-dörr koppling öppnas

 

 

6 Markera den cylinderkopia du skall montera ur i vänster fält.

   Om du valt en cylinderkopia som är monterad tänds knappen Ta ur.

 

7. Klicka på Ta ur. Cylindern är nu urmonterad.

3.5   Skapa dörrar

 

Beskrivningen i Kapitel 3 hur man monterar cylindrar i dörr förutsätter naturligtvis att det finns dörrar. Dessa kan skapas på olika sätt, t ex genom att dörrarna placeras ut som symboler i en Cad-modell (”ritning”) som är integrerad med programversionen KeyControl-CAD, se vidare bilaga.

 

Dörrar skapas i Dörrhanteraren antingen en och en eller i form av en serie dörrar.

 

 

 

1. Välj Visa/Dörrar                        CTRL+D

 

 

2. Högerklicka med musen och välj Ny…

Om man vill skapa en ny dörr i redan befintlig Anläggning kan den lämpligen väljas innan högerklick.

 

 

 

Dialogen Ny Dörr öppnas,

 

 

 

2. Skriv in eller välj Anläggning, Hus, Plan, Dörrnummer,  RumsID och  Beskrivning.

Littra kan användas om det finns dörrar som är exakt lika och man vill markera detta. Beskrivningen av vad littrat innehåller måste dock finnas separat.

Övriga värden behöver inte anges. KeyControl har inga rapportfunktioner vad avser beslagningen. För att dokumentera beslagning på dörrar finns programmet CW DoorDesign.

 

Om en ny beteckning för anläggning skrivs i så kommer detta att skapa en ny anläggning.

 

DörrID måste vara unikt för varje dörr. En rekommendation är att DörrID komponeras ihop som i exemplet nedan.

Exempel; Dörr Identitet CWHT0101-001.

 

Där CWHT är anläggningen, 01 är huset, 01 är våningsplanet och -001 är löpnumret. Jämför även Arkiv/Inställningar/Dörrar och kapitel 7.1.6 Dörrinställningar.

 

Använd normalt löpnummer 001 – 999. Om dörrarna döps till 1, 2, 3 …10, 11 osv. blir rapporter felsorterade (A01 – A99 går också bra).

 

Man kan även göra en serie dörrar där man anger lägsta och högsta dörrnummer.

 

 

3. När alla uppgifter är införda klicka på Spara.

 

Nu sparas den nya dörren i databasen, alla fält töms och du kan fortsätta med

nästa dörr. Tryck Stäng när du är klar med alla dörrar.

 

Efter Stäng uppdateras din lista i dörrhanteraren automatiskt.

 

Skulle något om din dörr bli felaktigt eller ändras med tiden kan detta revideras

med funktion Egenskaper.

 

3.6   Ta bort dörrar

 

 Dörrar som är gjorda med dörrhanteraren kan också tas bort med denna.

 

 

1. Välj Visa/Dörrar                        CTRL+D

 

 

2. Högerklicka med musen på den dörr som skall tas bort

    och välj Ta bort…

 

Bekräfta

 


Om dörren har monterade cylindrar kommer frågan om man trots detta vill ta bort dörren.

Dörrar skapade via CAD-modellen kan inte tas bort i Dörrhanteraren utan måste raderas i CAD-modellen.