Installation av KeyControl – Client Server

 

Denna text bifogas varje programleverans av KeyControl för ClientServer för databas

Microsoft SQL SERVER eller ORACLE och kompletterar den generella installationsbeskrivningen ”Installation av KeyControl”.

 

Installationen lägger upp en tillfällig tom accessdatabas (keycon.mdb) som inte kommer att användas av programmet när installationen är klar.

För import och export av låssystem från låssmedsprogrammen ”System General” ”Assa Security Master” och ”CWKeyDesign” krävs att det finns en ”Borland Database Engine” installerad på den dator varifrån importen görs.

En installationssetup, ”bdeinfosetup.exe”, för detta finns på cdskivan och på vår hemsida ”www.keycontrol.se. Se ”Support/uppdateringar”.

Efter installationen ska KeyControl konfigureras för att aktivera ClientServerdatabasen, för detta krävs åtgärder enligt beskrivningen nedan.

 

Versioner på sqlserver ska vara 2000 eller senare.

Oraqleversion ska vara 8 eller senare.

Port 1421 används sedan handskakas det fram ett dynamisk nummer mellan 5000 och 9999.

 

Före installation kontakta gärna C/W Cadware AB.

Telefon 08-522 04 640

 

0. Allmänt

 

Innan denna del av installationen görs skall KeyControl vara installerat enligt huvuddokument för installation.

 

Databashanterare (Microsoft SQL SERVER eller ORACLE) skall vara installerad som serverprogramvara som klientprogramvara på den arbetsplats varifrån installationen görs.

 

1. Installationsinstruktion

 

Grundinstallationen skall nu vara gjord med hjälp av leveransCDn och den generella installationsbeskrivningen.

 

1 Installationsproceduren har vid nyinstallation lagt  upp KeyControl med en tom databas som bör ligga kvar.

 

Testa gärna även vid nyinstallation att programmet fungerar mot denna databas genom att t ex skapa ett nytt låssystem med en nyckel och en cylinder samt lägga upp en person i personhanteraren.

 

 

2. Uppgradera från andra versioner av KeyControl

 

Om installationen även omfattar en uppgradering från NET+ eller STD+-versionen av KeyControl skall den gamla databasen (Access) testköras från den nya programversionen.

Se vidare installationsdokument ”Uppgradering från NETPLUS” innan du fortsätter med punkt 3 nedan.

 

 

3. Skapa den nya databasen

 

3.1 MicroSoft SQL SERVER

 

 SQLServer-datorn körs ”SQL Server Enterprise Manager” eller motsvarande och skapar en databas som ges namnet KeyControl.

Alla användare skall ges både läs- och skrivrätt till hela KeyControl-databasen.

 

Kör därefter ”SQL Server Query Analyzer”.

 

I den laddar ni det separat levererade scriptet ”KEYCON.SQL” för uppläggning av databasen.

 

Om installationen omfattar tilläggsmoduler för ”Enheter”, ”Systemsäkerhet” eller liknande

är det flera script som ska köras.

 

3.2 ORACLE

 

För Oracle görs principiellt på samma sätt:

 

På Server-datorn körs ”Oracle Enterprise Manager”.

 

Skapa databas och definiera rätt användare för denna databas.

“SQLWorkSheet”.

 

Nedanstående är beroende av vilken licens som finns för KeyControl.

Kör scriptet “KEYCON_ORACLE.SQL” och eventuellt flera script för tilläggsmoduler.

 

 

 

4. Editera filen keycon.ini i programkatalogen

 

 

4.1 Ersätt definitionen om vilken databas som ska användas från Access till ClientServer.

 

[Locations]

Database=C:\program\keycontrol\db\

anm. raden ”database=” måste ovillkorligen strykas eller föregås av ; (kommentar)

 

denna rad ersättes med:

[Locations]

Name=Keycontrol

 

4.2 Accessmetod

 

För accessmetod ADO definieras (nya rader)

 

[Settings]

useADO=1                                      Använd ADO istället för BDE

login=1                                          Tvinga inloggning till DatabasServer

                                                    sätt 0 om man använder password= i ADOconnection

Boolean=1                                      Skall sättas till 0 om man kör mot Oracle

 

[Locations]

ADOConnection=Provider=SQLOLEDB.1;Integrated Security=SSPI;Persist Security Info=False;Initial Catalog=Keycontrol;Data Source=XXSQL

                

Exempel på ADO för SQLServer med NT security:

ADOConnection=Provider=SQLOLEDB.1;Persist Security Info=False;User ID=demo;Initial Catalog=KeyControl;Data Source=XXSQL              

Exempel på ADO för SQLServer med inbyggd  security:

ADOConnection=Provider=MSDAORA.1;Persist Security Info=False;User Id=Demo;Data Source=oracle8

Exempel  på ADO för Oracle

 

Kontrollera även att dessa rader finns ……..

 

Sökväg för temporära filer, lämpligen C:

 

“Tmp= C:\program\keycontrol\db\tmp\ “              

 

Sökväg för logfiler. Fellog och importlog, lämpligen C:

 

”Logs= C:\program\keycontrol\db\logs\”              

 

Sökväg  för en tom Generalen–databas. Behövs vid export till Generalen (filer ??0001.dat)

(”X:\program\keycontrol\” motsvaras lämpligen av där KeyControl installerats.)

Org= X:\program\keycontrol\db\org\ ”               

 

 

5. Starta KeyControl/CS och testkör

 

Om installationen omfattar en uppgradering av en befintlig databas måste denna nu konverteras.

Se separat instruktion.

 

 

6. Installera (aktivera) keycontrol  ytterligare arbetsplatser

 

Normalt räcker det för ny arbetsplats att göra en ikon till KeyControl samt klientprogramvaran installerad.

Om import/export från ”låssmedsprogrammen System General och CWKeyDesign” skall kunna göras krävs installation av Borland Database Engine. (BDE)

 

 

Övrigt

 

Programmet finns i två versioner, med eller utan Cad-funktionalitet (koppling till ritning).

Anrop av databasen från CAD-miljö sker alltid via ODBC.