Bilaga: KeyControl Satellit

 

1. KeyControl Satellit

 

Beskrivning av KeyControl Client-Servers tilläggsprogram KCSatellit.

 

Förutsättningen är att centraladministrationen håller reda på alla låssystem och lämnar ut nycklar med stöd av KeyControl Client Server till en låsansvarig på en avdelning eller sektion som sedan i sin tur delar ut nycklar med KC Satellit.

 

Låsansvarig för avdelningen kvitterar ut alla avdelningens nycklar från SystemAdministratören och registreras i KeyControl CS som innehavare av ett antal nyckelkopior.

Låsansvarig på varje avdelning har en egen installation av KeyControl, KCSatellit, i vilken de utkvitterade nycklarna vidareutlämnas till personalen med kvittenser på samma sätt som i andra versioner av KeyControl.

Återföring av informationen från KCSatellit till KC CS sker med utskrift av rapporter.

 

Efter varje utkvittering skapar SystemAdministratören av KC CS en datafil som innehåller låsansvariges samtliga kvitterade nycklar. Denna fil importeras sedan av låsansvarig till KCSatellit där dessa nycklar visas som lediga och sedan kan utlämnas till avdelningens personal. Det går inte att beställa eller lägga till nycklar på något annat sätt i KCSatellit än genom import av en fil från KC CS. Personerna på avdelningen kan antingen läggas in i KeyControl en och en i personhanteraren på vanligt sätt eller importeras från en lista.

 

KC Satellit ser ut och fungerar precis som andra versioner av KeyControl men är avsett att endast hantera personer och nyckelutlämning.

Därför finns bara delar av personhanteraren och delar av systemhanteraren i KC Satellit. Dörrar och cylindrar ska inte hanteras via KCSatellit och de flikarna är därför borttagna. Samma gäller för de rapporter som inte gäller nycklar och personer.

 


1. Export av nycklar från KeyControl Client Server.

 

Exportfilen innehållande alla av den låsansvariges utkvitterade nycklar genereras genom att i KeyControl Client Server välja: Arkiv/Exportera/Satellit.

 


 

Välj Grupp och Användare och platsen där exportfilen ska lagras.

 


 

Detta genererar en fil som skall åtfölja nyckelleveransen till KCSatellit och kan sparas på diskett eller skickas med e-post.

Varje ny export kommer att ta med alla nycklar som låsansvarig har kvitterat ut.

Exportfunktionen kommer alltid att föreslå filnamnet KCSatellit.zip, men det kan vara bra att ändra namn på exportfilen för att undvika förväxling när flera KCSatellit är knutna till samma huvudsystem. Importen till KCSatellit tillåter vilket namn som helst bara filändelsen är .zip

 

De nycklar som registrerats som utlämnade i KCSatellit kommer inte att påverkas av ny import av nycklar men om en nyckelkopia tagits bort i KCSatellit men inte i KC CS, kommer ny import att lägga dit den nyckeln igen.

Endast nycklar finns med i exporten,  KCSatellit kan inte hantera cylindrar eller dörrar.

 

 


2 Import av nycklar till KeyControl Satellit

 

Välj Arkiv/ Importera/ Satellit.

 


Peka sedan på den aktuella zipfilen och tryck OK.

 


 

Zip-filen bör sedan raderas för att undvika förväxling med senare uppdateringar.

 

När importen är klar har alla till den låsansvariges utlämnade nyckelkopior lästs in i systemet. Detta kan göras flera gånger då varje komplettering av nycklar, ny utlämning till låsansvarig, kräver ny import.

Det går inte att beställa eller göra nya nycklar i KCSatellit.

Alla nycklar som tillförs systemet är alltså registrerade som utlämnade på en och samma person i KeyControl Client Server. I KCSatellit registreras dessa som lediga och kan lämnas ut på vanligt sätt

Det är även möjligt att importera en lista med personer på samma sätt som i andra versioner av KeyControl. Se separat användarhandledning.

 

 

 3 Användarrättigheter

 

KeyControl Satellit kan köras som såväl SA som normalanvändare. SA skall endast användas för speciella operationer.

 

 

3.1 Normalanvändare

 

Normalanvändaren som används vid all nyckeladministration skall förslagsvis ges

följande rättigheter.

 


 

3.2 Systemadministratör

 

Även SA har ett antal begränsningar i KCSatellit och även en användare som har getts full behörighet.

 

                 Kan ej importera LåsSystem, endast import av ”satellitfil” tillåts.

                 Kan ej skapa Låssystem.

                 Kan ej se låsschema, inte heller skriva ut schema.

                 Kan ej exportera LåsSystem

                 Kan ej exportera Personregister.

                 Kan ej skapa dörrar

Kan radera låssystem

Kan ändra egenskaper på låssystem, nycklar och cylindrar, detta får dock inte göras annat än vid samtidig ändring i KC CS.